12 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน ได้บริจาคเงินเป็นค่ายานพาหนะในการจาริกประเทศพม่า แก่มูลนิธินิโรธาราม ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 500,000 จ๊าท

  

 

มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน  ร่วมกับ เคล นิวทริ ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังสัมมนาเพื่อสุขภาพดีๆ เรื่อง 

"รอดและสุข กับมะเร็ง" โดยคุณเธียร รติธรรมกุล 
ผู้ที่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้หายขาดมาแล้ว วันนี้เค้าจะมาเผยแพร่ความรู้ และวิธีการที่จะต่อสู้กับเจ้ามะเร็งร้ายให้
ผู้ที่ต้องการเอาชนะมะเร็งทุกท่านนำไปปฏิบัติอย่างหมดเปลือก
ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน ชั้น 24 
อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ใกล้สน.บางรัก)

*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดกิจกรรม**** 

สำรองที่นั่งโทร : 02 266 6901-6 
เปิดจอง จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.

หมายเหตุ :
เราจะให้สิทธิผู้สำรองที่นั่งก่อน จำนวน 50 ท่าน

 

     มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน และสมาคมอี๊ก๊วนเต้า (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Southeast Asian Vegetarian Congress (SEAVC 2012) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2012

   

    วันที่ 24 กันยายน 2555 มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน และสมาคมอี๊ก๊วนเต้า (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคกระสอบสำหรับป้องกันน้ำท่วมให้แก่ผู้เดือดร้อนในจังหวัดอยุธยา เป็นจำนวน 100,000 ใบ มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรายละเอียดhttp://www.tianfoor.org/images/spacer.gif

มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน ร่วมก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ด้วยความตั้งใจของ ท่านอาจารย์หลินชัยชิง ท่านอธิการมูลนิธิเทียนหวง ประเทศไต้หวัน และ น.พ. ชวลิต อนวัชการ ประธาน กลุ่ม ในเครือ บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด   ที่จะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก  ผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ  ผู้สูงอายุ โดยเน้นนำธรรมะ คุณธรรม ความเมตตา ตามหลักคำสอนในพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  ที่จะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนมีศักยภาพ ความมั่นคง  คุณภาพ สุขภาพ ภูมิปัญญา ที่ดี ให้เห็นความสำคัญของตนเอง ในฐานะ คลังปัญญาที่มีคุณค่าของสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาสังคม มีความเอื้ออาทร และให้การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันละกันอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 ตลอดเวลาที่ผ่านมา  มูลนิธิเทียนฝอ ธรรมสถาน ได้ให้การบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อผู้ทุกข์ยาก ผู้ป่วย ผู้ชรา ฯลฯ  อย่างต่อเนื่อง ร่วม ให้การสนับสนุน ส่งเสริม โครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ศึกษาธรรมะเพื่อเป็นหนทางการดำเนินชีวิต ตามคำกล่าวของบรรพชน ว่า ศึกษาขณะเยาว์วัย ปฏิบัติเมื่อเติบใหญ่ มีชีวิตจนชรา ศึกษาจนชราวัย     ได้เผยแพร่พุทธเมตตาธรรม คุณธรรม จริยธรรม แนะนำให้คนเสียสละ ปฏิบัติตน สร้างตน และสังคม  ให้มีศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อการทำความดี ศึกษาธรรม มีจิตเมตตา ทุ่มเทใจในทางบุญ  สร้างบุญบารมี  มีวินัยต่อชีวิต รักษาสุขภาพ ยิ่งแข็งแกร่ง แรงสู้ไหว ไม่ชรา  อายุยืนยาว
มูลนิธิเทียนฝอ ธรรมสถาน  ในประเทศไทย เป็นธรรมสถาน ที่มีความตั้งใจสนับสนุน แนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ รักษาศีล สร้างสมาธิ พัฒนาปัญญา  รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริม การบริโภคอาหารเจ  โดยเริ่มต้นจากการลดละ อาหารเนื้อสัตว์ ฯลฯ  การกำหนดการรับประทานอาหารเจ ตามเทศกาล วันพระ วันเกิด และวันที่มีความตั้งใจ ด้วยปณิธาน ความมีเมตตาต่อสัตว์ ด้วยจิต ด้วยวิญญาณ ความมุ่งมั่นที่จะรักษาศีล อบรมบ่มเพราะอุปนิสัยที่ดีงาม เพราะอุปนิสัย ของเรา จะเป็นสิ่งที่กำหนดชะตากรรมของเรา  การละเว้นไม่กินเนื้อสัตว์  จะช่วยให้เราปฏิบัติ ธรรมได้ง่ายขึ้น  เพราะอานิสงส์ ๑๐  ประการ ดังที่พระพุทธองค์ ได้ตรัสไว้คือ    ๑  จะเป็นที่รักของเทพ พรหม มนุษย์ สัตว์    ๒  บังเกิดจิตมหาเมตตา  ๓  ดับอารมณ์แค้น พยาบาท โหดเหี้ยม   ๔  ปราศจากโรคภัย   ๕  อายุยืน   ๖   เทพทั้งแปดทิศปกปักรักษา   ๗  นิมิตเห็นแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล  ๘   ระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้น   ๙  ไม่ตกสู่อบายภูมิ   ๑๐  เมื่อละสังขาร จิตวิญญาณ มุ่งสู่คติภพ
 มูลนิธิ เทียนฝอ ธรรมสถาน ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นทางการในวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๔๘
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   ๑๓๘/๕๒   อาคารจิวเวลเลอรี่เซนเตอร์  ชั้น ๑๔  ถนน นเรศ  อำเภอ บางรัก  กรุงเทพ  ๑๐๕๐๐

 

                   

กิจกรรมที่ผ่านมา


รับผู้สูงอายุทั้งหญิงชาย และเด็กกำพร้า จากสถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อ
• มารับประทานอาหารเจ
• ฟังธรรม
• ตรวจสุขภาพ
• รับบริจาคสินค้าอุปโภค ปริโภค
http://www.tianfoor.org/images/spacer.gifบริจาค สินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ ฯลฯ

งานสัมมนาและกิจกรรมปี 2555

            - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "พลังคิดบวก พิชิตโรค" ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

            - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "อายุยืน อย่างมีความสุข " ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

           - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ไทเก๊กเพื่อสุขภาพตามวิถีเต๋า " ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

            - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "สวดมนต์ เอา(โรค)อยู่ " ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน    

 

            - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า รัก ู่ " ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน    

            - มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน และสมาคมอี๊ก๊วนเต้า (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคกระสอบสำหรับป้องกันน้ำท่วมให้แก่ผู้เดือดร้อนในจังหวัดอยุธยา เป็นจำนวน 100,000 ใบ มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24 กันยายน 2555


งานสัมมนาและกิจกรรม ปี 2554


          - งานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "อยู่อย่างสุขภาพดี ชีวีปลอดมะเร็ง" ในวันที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม  มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน 

          - งานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "มหัศจรรย์สมาธิบำบัดโรคมะเร็ง" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

          - งานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธพิชิตเบาหวานให้อยู่หมัด" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน    

          - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "โภชนาการดี ร้อยปียังแข็งแรง" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

          - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "สวดมนต์เจริญสมาธิเพื่อบำบัดโรค" ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

          - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง "สมาธิควงสว่านบำบัดมะเร็งและชี่กงอโศกะนวดเพื่อสุขภาพ"ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

          - งาน เลี้ยงต้อนรับคณะมังสวิรัตจากอเมริกา และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "How to live with nature "โดย พระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

          - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง"พลังลมปราณเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและสมาธิจิต" ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

          - มูลนิธิเทียนฝอธรรมสถานร่วมกับสมาคมอิ่ก้วงเต้าจุ่งฮุ่ยร่วมบริจาคกระสอบ 40,000 ใบ มูลค่า 585,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ สน.บางรัก

          - งานสัมมนาวิชาการเรื่อง"โยคะเพื่อสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน

           - มูลนิธีเทียนฝอธรรมสถานร่วมกับสมาคมอี่ก้วงเต้าจุ่งฮุ่ยทูลเกล้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

http://www.tianfoor.org/images/spacer.gif

โครงการใน ปี 2550


http://www.tianfoor.org/images/spacer.gif" เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน มหกรรมมังสวิรัติประชาชาติเอเชีย ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดที่
http://www.tianfoor.org/images/spacer.gifประเทศใต้หวัน ในวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายนr 2007 "