การบริโภคอาหารเจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง ไตรสิกขา

 

ชื่อวิทยานิพนธ์                     :  การบริโภคอาหารเจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง ไตรสิกขา

 ผู้วิจัย                                :  นางสาวสมจิตรา  กิตติมานนท์

ปริญญา                              พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  :  พระสุธีธรรมานุวัตร  ผศ,ดร. ป.ธ. ๙, M.A. Ph.D.

                                       :  .ดร.สมภาร  พรมทา    ป.ธ.๘, อด.(ปรัชญา)

                                       :  ดร.  อำนาจ   บัวศิริ   คด. (อุดมศึกษา)                    

วันสำเร็จการศึกษา                  :  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.. ๒๕๕๓

บทคัดย่อ                               
  

            การวิจัยเรื่องการบริโภคอาหารเจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา  ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ๔ ข้อ  คือ    (๑) เพื่อศึกษาการบริโภคอาหารเจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                (๒) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับไตรสิกขา

                (๓) เพื่อศึกษาบทบาทของอา หารเจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา 

                (๔) เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขาด้วยการบริโภคอาหารเจ    ผู้วิจัยทำการศึกษา  ๓ แบบ

                   ผลการวิจัย พบว่า การบริโภคอาหารเจมีกำเนิดคู่มากับการกำเนิดของมนุษย์ในโลกนี้ และเป็นอาหารของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนา การบริโภคอาหารเจ คือ การบริโภคอาหารธรรมชาติ ที่ปรุงด้วยพืชผัก ผลไม้ งดผักฉุน ๕ อย่าง ได้แก่ กระเทียม หอม กุ้ยฉ่าย หลักเกียว ใบยาสูบ (รวมถึงสารเสพติดมึนเมาทุกชนิด) เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามในลักษณะของความดีงามมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ชีวิตมีความสงบสันติสุข จิตมีสติ สมาธิและปัญญา รู้และเข้าใจในความทุกข์ของสัตว์  งดการเบียดเบียนทำร้าย ทำลายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายเดือดร้อนทั้งชีวิตคนและสัตว์ การบริโภคอาหารเจเป็นการประกอบกุศลกรรมบถ ๑๐ ไปด้วย ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือไม่เป็นสาเหตุให้สัตว์ต้องตายเพราะการกินของตน จิตใจมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นคุณธรรมขั้นสูง แสดงออกถึงจริยธรรม เป็นการหยุดสร้างหนี้กรรมของตนเอง จึงทำให้ผู้บริโภคอาหารเจมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิต  ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา  ในขณะเดียวกันการกินเจก็เป็นการปฏิบัติให้เข้าถึงหลักศีลธรรม ๕ สมาธิ ปัญญาในไตรสิกขา คุณภาพชีวิตกับไตรสิกขาจึงมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน การบริโภคอาหารเจต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการประกอบแต่กุศลกรรม มีสติสัมปชัญญะ มีผลให้จิตเป็นสมาธิอย่างต่อเนื่อง จิตอุเบกขา ปล่อยวางจากความโลภ โกรธ หลงในการกิน  เป็นการพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีความรู้ในความทุกข์ของสัตว์  เข้าใจว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุของการฆ่าสัตว์  เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยการกินเจตลอดชีวิตเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายและตนเอง  ด้วยวิธีนี้สัตว์ทั้งหลายจึงพ้นทุกข์จากการถูกคุกคามชีวิต   ดังนั้นการบริโภคอาหารเจจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา คือมีศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในตัวเองไม่ต้องแสวงหานอกตัว ชีวิตจึงสงบเย็นเป็นสุข คือคุณภาพชีวิต

                  กลุ่มตัวอย่าง ๑๐ คน ที่มีปณิธานกินเจตลอดชีวิต ที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมในพุทธสถานเต้ากวงเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้หลังการบริโภคอาหารเจ   ในเรื่อง ศีลธรรม ๕  มีสติ  จิตสงบ  สมาธิดี  มีปัญญา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  ครอบครัวปรองดองมีความสงบสุขดี  ชอบไปวัดทำบุญ ศึกษาปฏิบัติธรรมที่สถานธรรม  มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย   รักษาความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมสม่ำเสมอ ไม่ชอบยิงนก ตกปลา ล่าสัตว์  ผลการสังเกตบุคลิกภาพกลุ่มตัวอย่าง หลังบริโภคอาหารเจ  พบว่าแต่งกายสะอาดเรียบร้อย    ดูมีราศี สง่างาม   และ ท่าทางเป็นมิตร     ยิ้มแย้มแจ่มใส  ท่าทางใจดี มีเมตตา ผิวพรรณสดใส เกลี้ยงเกลาไม่มีสิว ฝ้า  ผิวละเอียด   มีสติ สมาธิ มีอารมณ์ขัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์      

                การที่ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามแนวทางไตรสิกขา ส่งผลถึงสุขภาพดีตามมา พบว่า คนที่ไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงดี ๓ คน หลังจากทานเจสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตัวเบาสบายสภาพร่างกายมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมแบบค่อยๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และ ๗ คนที่มีโรคประจำตัวก่อนทานเจได้แก่ ๑) หอบหืด  มีกลิ่นตัวเล็กน้อย ๒) โรคกระเพาะอาหาร  ปวดเข่า  มีกลิ่นตัวแรง มีฝ้าบนใบหน้า ๓) ภูมิแพ้โดยกำเนิด ความดันโลหิตต่ำ  มีกลิ่นตัวเล็กน้อย  มีกระสีเข้มจำนวนมากบนใบหน้า ๔) ริดสีดวงทวารหนัก ความดันโลหิตต่ำ มีฝ้าบนใบหน้า ๕) ความดันโลหิตต่ำ    มีฝ้าบนใบหน้า ๖) เส้นเลือดหัวใจตีบ ๗) ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  เนื้องอกในมดลูก รังไข่ ฮอร์โมนผิดปกติ มีกลิ่นตัวแรง มีสิวฝ้าเต็มหน้า หลังจากทานเจทั้ง ๗ คนอาการป่วยทุเลาจนเป็นปกติ ไม่พึ่งยาจากสารเคมี ไม่มีสิวฝ้า กระ กลิ่นตัว  ความดันโลหิตปกติ สุขภาพแข็งแรง

                       ประชากร ๑๐๐ คน ที่มีปณิธานกินเจตลอดชีวิตที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมในพุทธสถานเต้ากวงเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังการบริโภคอาหารเจตามหลักไตรสิกขา  เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง   การที่ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามแนวทางไตรสิกขา ส่งผลถึงสุขภาพดีตามมา  พบว่า ไม่มีโรคประจำตัว   สุขภาพแข็งแรงดี  จำนวน ๗๘ คน สำหรับ ๒๒ คน มีโรค คือ ภูมิแพ้  ๙ คน เบาหวาน ๓ คน   กระเพาะอาหารอักเสบ  ๒ คน เก๊าท์  ๑ คน  ต่อมไทรอยด์โต ๒ คน  โรคหัวใจ ๒ คน ความดันโลหิตสูง ๑ คน ความดันโลหิตต่ำ ๑ คน ริดสีดวงทวาร ๑ คน ทั้ง ๒๒ คนใช้อาหารเจควบคุมโรค เน้นการรับประทานข้าวกล้อง ผักผลไม้ น้ำเปล่า ออกกำลังกาย  โดยไม่ต้องพึ่งยาตลอดชีวิต ใช้ธรรมชาติดูแลตนเอง พึ่งตนเอง เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง        

ผลการศึกษาทั้ง ๓ แบบ    ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า      การบริโภคอาหารเจมีบทบาททำให้ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามแนวทางไตรสิกขาจริง  และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขาด้วยการบริโภคอาหารเจ

Dissertation  Title                           : The Vegetarianism for the Development of the

                                                          Qualities   of Lives  based on the Tisikkhã

Reshearcher                                    :  Miss. Somjitra  Kittimanon

Degree                                             :  Doctor of Philosophy (Buddhist Studies)

Dissertation Supervisory Committee :  Phra Suthithammanuwat.Dr. Pali IX, M.A.,Ph.D.

                                                         :  Prof. Dr. Somparn Promta .Pali VIII, Ph.D.(Philosophy)

                                                         :  Dr.Amnat Buasiri. Ph.D. (High.Ed)

Date of Graduation                         :  15  February 2010. 

ABSTRACT

This  study is about Vegetarianism for the development of the qualities of  Lives based on the Tisikkhã :- the study which the researcher sets out the four objectives:- (1) To study vegetarianism and the developing of the qualities of Lives. (2) To study the relationship between the qualities of Lives and the Tisikkhã. (3) To study the role of vegetarianism in the development of  the qualities of lives based on the Tisikkhã  (4) To generate the knowledge about the qualities of lives development according to the Tisikkhã  with vegetarianism.The researcher studies in three ways :- 

From the study it is found that vegetarianism was originated  together with being born of human being in the world and the vegetarian food was Bhoddhisattavas’food in Buddhism. Vegetarianism is to have natural food cooked with vegetables and fruits avoiding five kinds of pungent vegetables:- garlic, onion, Chineese chieves, Lukkeau, tobacco (including addicted and alcoholic substances). This is the basic of the development of   the qualities of lives and it makes the progress of life in the term of virtue ,morality and ethics which make life calm and peaceful and have consciousness, concentration and wisdom. The people who always eat vegetarian food know and understand the suffering of animals and stop exploiting ,destroying and abusing the other human and animals from harm,trouble and pain. Vegetarianism causes everybody to have 10 Kusalakammapathas that is to develop the quality of  life and it won’t be the cause which makes animals die because of human’s eating. Vegetarianism also makes human be merciful to animals . It is the highest virtue which expresses the human ethics and stop doing their sin debt. It makes the ones who eat the vegetarian food have the opportunity to do the useful things in their lives, religion, economy, societies and environment . This is the principle of  Idappaccayatã that is at the time of having vegetarian food it is the way to perform good action  in order to access the five precepts, the concentration, and the wisdom in Tisikkhã. So, the quality of life is related to the Tisikkhã which is the same thing. Consuming vegetarian food continuously all his life is the way to do Kusalakamma ,he has consciousness which will give result to the concentration continuously ,mental emissions drop and will be released from greed, anger, and delusion in consumption. That is intellectual development called Sammãditthi (right view). Because knowledge of the distress of the animals. Understand that eating meat causes animals to kill. Reach the end of the suffering by a lifetime vegetarian practices to the end of the suffering of animals and them. This way, all animals are free from suffering from lives threatening. Therefore,vegetarianism is the way to develop the qualities of lives according to the principle the Tisikkhã. There will be the precepts , concentration and wisdom inside the body without seeking  outside . The life will  thus be calm  peaceful and happy, which is the quality of life.

               The ten people of  exsemplary group ,who intend to practise be all their lives and  practise Dhamma in Taokoung Buddhist place at Bangborn District in Bangkok , they can develop qualities of their lives after consuming vegetarian food . They can follow five precepts being calm and having a good concentration and intelligence. They can  performing their emotional quotient, practise in the dimention of peaceful and hamonious family and society. They prefer going to the temple ,Buddhist place to make merit,  study and practice Dhamma  . They can manage their income and their expense equally , they can always keep their home and environment clean . They never do fishing ,shooting birds and hunting .

                        From observation ,it  is found that the exsemplary group of ten after eating vegetarian food , have good personality,dignity friendliness, neatness mercy and kindness. All of them also have  the finest skin without acne and blemish and they have consciousness and concentration . They are funny men .They also control their emotions

That everyone can develop the quality of life according to the Tisikkhã. Affect the health, followed found that healthy people with no congenital disease after After eating vegetarian food. Three of them are stronger and more active gradually and continuously. Seven of them get better from their diseases . For example 1) One gets better from asthma  and  bodily  odour . 2) One get better from gastritis, knee pain, bodily odour and blemish. 3) One gets better from congenital allergy ,hypotension,a little bodily odour and freckle on her face .4) One gets better from haemorrhoids, hypotension, blemish on face . (5) One gets better from hypotension, dizziness and blemish .6) She recoverd from coronary heart disease. (7) One recoverd from toxic goiter , uteri tumour  and ovarian tumour, hormone imbalance,strong bodily odour, a lot of acne and blemish. All of the seven people are better after becoming vegetarianists .They donot use chemical medicines. Their faces are clean without acne ,blemish and bodily odour. Their blood pressure is normal . Their healths are stronger than before,

              100 population revealed that they are willing to eat vegetarian food all their lives and come to practise Dhamma at Taokoung Buddhist place at Bangborn District in Bangkok can develop the qualities of their lives after consuming vegetarian food and following Tisikkhã in the same of the exsemplary group.

              We can see that everyone can develop the quality of life by following Tisikkhã which results in good health and it is also found that 78 people out of 100 have good and strong health and no disease. Out of  22 persons there are 9 persons who are sick of allergy, 3 of them have got diabetes mellitus, 2 of them  have got   gastritis ,one of them has got a gout, 2 of them  have got thyroid diseases , 2 of them  have got  heart attacks ,one of them has got a hypertension, one has got a hypotension and one has got Hemorrhoids . All 22 pesrsons have vegetarian food to control their diseases focus on brown rice , vegetables, fruits, water and exercise without  using medicines. They take care of themselves by nature as the exemplary group.

               The results of the study are of  three ways show that the role of vegetarianism can develop (improve) the qualities of lives based on the Tisikkhã clearly.  That is the generating  knowledge about the qualities of lives development according to the Tisikkhã with vegetarianism.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล                นางสาวสมจิตรา   กิตติมานนท์

วัน-เดือน-ปี เกิด            วันที่ ๑๙  มิถุนายน   พ..๒๔๙๑

สถานที่เกิด / ติดต่อ      บ้านเลขที่ ๓๓ ตลาดใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบล นครสวรรค์ตก  อำเภอ

                                   เมือง  ถนนริมน้ำ    จังหวัด นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐โทร.

                                   -๕๖๘๘-๑๔๑๒, 

                                   มือถือ  ๐-๘๑๓๗๙-๕๔๐๗  E-mail:somjitraki@yahoo.co.th

อาชีพ                           รับราชการ ๑ เมษายน พ.ศ ๒๕๑๓-๓๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๑

ตำแหน่ง                       พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๘

                                   (๒๐ มีนาคม พ.ศ ๒๕๔๐-๓๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๑)

หน้าที่                           ผู้ชำนาญการพยาบาลด้านศัลยกรรม/หัวหน้างานหอผู้ป่วย

                                    เฉพาะทางสาขาศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล

                                    สวรรค์ประชารักษ์  . นครสวรรค์ (พฤศจิกายนพ.ศ ๒๕๒๗-๓๐ กันยายน พ.

๒๕๕๑)

                                    ให้บริการปรึกษาสุขภาพอนามัยและโรคเอดส์แก่ผู้ป่วยนอก

                                    และ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และประชาชน
(พ
.ศ ๒๕๒๙-๓๐ กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๑)

ปัจจุบัน                         ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา

  • ·       .. ๒๕๑๓           ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

               จาก โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พุทธชินราช 
จังหวัด พิษณุโลก

  • ·       ..๒๕๒๗           ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาล
  •                                     ศัลยศาสตร์

                                 จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

  • ·       ..๒๕๔๑           ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษาจากบัณฑิต
  •      
  •                                 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
  •                                 จังหวัด พิษณุโลก                                   

  • ·       ..๒๕๔๙- ๒๕๕๓ศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

สำเร็จการศึกษา  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ..๒๕๕๓ รวมเวลาการศึกษา ๓ ปี ๘ เดือน ๙ วัน