โอวาสของพระมหาเถระ “อิ้นกวง”

ว่าด้วยอานิสงส์การเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 摘自( 祖師的叮嚀  -----印光大師--放生的十大功德)


1.ไม่เกิดสงคราม  無刀兵劫
จะเห็นได้ว่าการเกิดสงครามนั้น  สาเหตุเพราะจิตใจของมนุษย์ยังชอบการฆ่าล้างผลาญชีวิต  ถ้าหากมนุษย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกฆ่าสัตว์และหันมาปลดปล่อยชีวิตสัตว์แล้ว  อานุภาพของความเมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต
จะส่งผลไม่ให้เกิดภัยสงคราม  เฉกเช่นการตัดกรรมชั่วของสังคมโลกนี้อย่างสิ้นเชิงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บรรดา   
นักการเมือง  นักวิชาการ  เกษตรกร  หรือบุคคลที่ทำอาชีพอื่นๆ  ได้โปรดตระหนักใส่ใจลงมือทำกันอย่างจริงจัง
ย่อมจะเกิดผลดีแก่สังคมมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์อย่างแน่นอน

        世上刀兵大劫,皆由人心好殺所致,人人戒殺放生,則人人全其慈悲愛物之心,而刀兵劫運亦自消滅於無形,此轉移世運之絕大運動也!深望大政治家,大教育家,大農工家注意於此,力為提倡,必有絕大效果.

2.  บังเกิดมงคลนานาประการ  集諸吉祥
เมื่อมนุษย์ตั้งจิตอยู่ในความเมตตากรุณาแล้วไซร้  ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญเชิญชวนให้สรรพมงคล (ความสุขความ-    
เจริญ)  มาห้อมล้อมที่ผู้นั้น  เพราะนี่เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวของธรรมชาติที่เอื้อเฟื้อต่อกัน  ดั่งเช่น ดอกไม้หอมอภิรมย์หมู่ผีเสื้อ,  ขยะเหม็นเชื้อชวนหนูกัดกิน

       吾人一發慈悲之心,則喜氣集於其身,此感應乃必然之理.

3.  อายุยืนและแข็งแรง   長壽健康
ในพระสูตรได้กล่าวไว้ว่า  ผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์และปลดปล่อยชีวิตสัตว์นั้น  จะได้รับคุณประโยชน์ตอบแทน 2 ประการ
คือ  ๑. อายุยืน  ๒. วาสนาดี  สุขภาพแข็งแรง

       佛經云:戒殺放生之人得二種福報,一者長壽,二者多福.無病.

4.  มีบุตรมากและได้บุตรชายเป็นรางวัล  多子宜男
ผู้ที่ชอบปล่อยสัตว์  จะได้รับการสรรเสริญความดีจากฟ้าดินเรื่องไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น  ย่อมมีบุตรมากและมี
บุตรชายที่ดีเป็นรางวัล

        放生者,善體天地好生之心,故獲宜男之慶.

5.  บรรดาพระพุทธเจ้าชื่นชมยินดี  諸佛歡喜
สรรพสิ่งที่มีชีวิตนั้น  บรรดาพระพุทธเจ้ารักดั่งบุตรการช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตนั้น เปรียบเสมือนช่วยบุตรพระพุทธเจ้า
ด้วย 

       一切生物,佛皆視之如子;救一物命,即是救佛一子,諸佛皆大歡喜.

 

6.  สัตว์ที่รอดตายรอจังหวะตอบแทนคุณ  物類感恩
สัตว์ที่จวนเจียนจะถูกฆ่า  เมื่อท่านได้ช่วยชีวิตพวกเขาก็จะสำนึกในบุญคุณของท่าน  คอยหาโอกาสตอบแทน
พระคุณสืบเนื่องกันไปชาติแล้วชาติเล่า

       所救生物臨死得活,皆大歡喜;感恩思德,永為萬劫圖報之緣.

7.  แคล้วคลาดจากภัยพิบัติ  無諸災難
ผู้ที่มีความเมตตากรุณานั้น  บุญกุศลนั้นจะเจริญเพิ่มพูนทุกๆวัน  เป็นเกราะป้องกันภัยพิบัติทั้งหลาย
ไม่ให้มากล้ำกราย

        慈悲之人,福德日增,一切患難皆無形消滅.

8.  ได้ไปจุติในแดนสวรรค์  得升天上
ผู้ที่ละเว้นการฆ่าและปลดปล่อยชีวิตสัตว์นั้น  ชาติต่อไปจะได้ไปจุติเสวยสุขในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกา ส่วนผู้ที่
ปฏิบัติธรรมนิกายสุขาวดีนั้น  ก็จะได้ไปจุติในภูมิสุขาวดี  จะเห็นได้ว่าอานิสงส์การไม่ฆ่าสัตว์และปลดปล่อยชีวิตนั้น
เป็นอเนกอนันต์

        戒殺放生者,來世得生於四王天,享無邊之福.若兼修淨土者,直可往生於西方極樂國土,其功德實無涯哎!

9.  ยุคปัจจุบันชีวิตมนุษย์อยู่ในยุคอันตราย  มีสุราและบุหรี่เป็นสิ่งทำลายสุขภาพ  หญิงชายต่างหมกมุ่นติดรสชาติของ     
กามารมณ์  ถ้าหากสรรพสัตว์ที่ถูกปลดปล่อยชีวิตหันมาตอบแทนบุญคุณกัน  เรื่องร้ายๆก็จะอันตรธานและดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุขได้

        現在為人生極危險時代,蓋菸酒之癖,戀愛之魔纏繞眾人,如眾生報恩,則諸惡消滅,四季安寧.

10.  พวกสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ชั้นต่ำกำลังก้าวสู่ขั้นสัตว์ชั้นสูง  เช่นเดียวกับมนุษย์พัฒนาตนจากคนป่ามาเป็นอาริยะชน
นักชีววิทยาได้กล่าวไว้ว่า  บรรดาสิ่งมีชีวิตนั้น  ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของภายนอก  ถ้าหากมนุษย์ละ
เว้นเรื่องฆ่าสัตว์และยังปลดปล่อยชีวิตพวกเขาอีก  ย่อมจะเกิดปฏิกิริยาที่ดีระหว่างชีวิตมนุษย์และสัตว์  สืบเนื่องต่อ
กันไม่ขาดสาย

        動物由下级進於高階之狀態,與人類由野蠻進於文明之階級相符合,據生物學者之
言曰:凡生物皆應於外界之狀態而生變化.如人人戒殺放生,則生生息息,善心相感,正似子孫代代相傳,永遠福壽 .